ČTYŘI DOHODY

Čtyři dohody
DON MIGUEL RUIZ

Inspirační karty

Nehřešte slovem

Hledejte pravdu
Jakmile uslyšíte nějaký názor a uvěříte mu,

uzavíráte dohodu a daný názor se stává součástí

vašeho vlastního myšlenkového systému.

Tuto dohodu může zrušit jedině nová dohoda

založená na pravdě. Osvobodit vás může

jedině pravda.

Staňte se bílým mágem
Veškerá vaše magická moc se opírá o slovo.

Pokaždé, když vyslovíte svůj názor,

jako byste pronášeli magické formule.

Slovem můžete druhého člověka zaklít,

nebo ho ze zakletí vysvobodit.

Přestaňte odsuzovat a obviňovat sami sebe
Nechcete-li hřešit slovem, buďte

zodpovědní za své činy.

Za nic se však neodsuzujte

ani sami sebe neobviňujte.

Vytvořte si krásný sen
Slovo může stvořit ten nejkrásnější sen,

anebo vše kolem zničit.

Nehřešíte-li slovem,

šíříte kolem sebe krásu a lásku,

vytváříte nebe na zemi.

Projevte svoje pravé úmysly
Ať mluvíte kteroukoli řečí,

váš záměr se projeví prostřednictvím slova.

Ve vašich slovech se ukáže,

o čem sníte, co cítíte a kým skutečně jste.

Uvědomte si moc svého slova
Slovo představuje tvůrčí sílu.

Je to dar, který pochází přímo

od Boha.

Mluvte poctivě
Říkejte jen to, co si skutečně myslíte.

Vyhněte se tomu, abyste

hanili sami sebe nebo

pomlouvali druhé. Moc vlastního

slova používejte ve jménu

lásky a pravdy.

Nechte promlouvat lásku
Bezúhonnost slova lze

poměřovat mírou sebelásky.

Jestliže milujete sami sebe,

projevujete lásku i při jednání

s druhými lidmi a tak v nich

podněcujete obdobné reakce.

Nahraďte strach láskou
Lidská mysl je jako úrodná zem,

do které se nepřetržitě zasévají nová semena.

Jestliže nehřešíte slovem,

ve vaší mysli se nemohou ujmout slova,

která se rodí ze strachu,

a naopak v ní vzejdou pouze slova,

která vyrůstají z lásky.

Pěstujte v sobě víru
Mít pevnou víru znamená mít velkou moc,

neboť záměr i vůle zůstanou nerozděleny.

Pokud slovo nerozmělníte pochybnostmi,

jeho síla ještě vzroste.

Oprostěte se od obhajování vlastní pravdy
Jakmile jste o něčem přesvědčeni,

domníváte se, že máte pravdu.

A jste dokonce ochotni zničit své

vztahy s ostatními,

jen abyste uhájili vlastní stanovisko.

Vzdejte se potřeby obhajovat svůj postoj.

Radujte se z nebe na zemi
Bezúhonnost slova vás může

dovést k osobní svobodě,

úspěchu a hojnosti. Království nebeského

můžeme dosáhnout právě prostřednictvím dohody,

která říká: Nehřešte slovem.


Dělejte vše co nejlépe

Jednejte bez nároku na odměnu
Dělejte vše co nejlépe proto,

že vás to těší, ne proto,

že očekáváte odměnu.

Nezištné skutky vám přinesou radost

a nečekaná odměna může

překonat vaše představy.

Opakování je matka moudrosti
Budete-li znovu a znovu dělat vše co nejlépe,

stanete se mistry osobní transformace.

Vaše návyky hřešit slovem,

brát si věci osobně a vytvářet si neustále

nějaké domněnky se budou projevovat čím

dál vzácněji až nad vámi úplně ztratí svou moc.

Vyjádřete své božství
Nepotřebujete souhlas ostatních.

Nemusíte mít vědomosti ani promyšlený filozofický koncept.

Máte právo být sami sebou a

vyjádřit svou božskou podstatu tím,

že žijete a že milujete sebe i ostatní.

Dělejte vše co nejlépe proto, že to tak dělat chcete
Nejlépe děláte věci tehdy,

když z nich máte potěšení anebo

když na vás nemají žádný negativní dopad.

Nejlépe se vám daří tehdy, jednáte-li tak,

jak jednáte, proto, že sami chcete, a ne proto,

že tak jednat musíte nebo že se tím snažíte

zalíbit Bohu či ostatním lidem.

Pusťte se minulosti
Když v životě o něco přijdete,

nechte to být. Jakmile přestanete lpět na minulosti,

budete moci naplno prožít přítomný okamžik.

Pustit se minulosti znamená vychutnat si sen,

který se odehrává právě teď.

Milujte své tělo a pečujte o ně
Vaše tělo je projevem božství.

Budete-li mít ke svému tělu úctu,

vše se změní. Zdokonalujte se v laskavé

péči o každou jeho část.

Zasejete tak ve vlastním nitru semínka lásky,

a až tato semínka vzklíčí a dorostou,

budete vlastní tělo milovat a ctít.

Vaše schopnosti podléhají neustálé změně
Vaše možnosti dělat vše co nejlépe závisí na tom,

jste-li svěží po nočním spánku,

nebo na vás právě padla večerní únava.

Jiné je to, když jste šťastní,

jiné když se zlobíte,

jiné jsou síly člověka zdravého a člověka nemocného.

Bez ohledu na okolnosti se zkrátka snažte vše dělat,

jak nejlépe dovedete.

Nepřepínejte se
Vždy si počínejte, jak nejlépe dovedete,

ale nepřepínejte se!

Když se přepínáte,

vaše fyzické síly se vyčerpávají,

pracujete sami proti sobě a cesta

k naplnění cíle se tím jen prodlužuje.

Žijte přítomným okamžikem

Soustřeďte pozornost na dnešní

den a setrvávejte vždy v přítomnosti.

Zde začíná cesta k novému porozumění,

tady začíná nový sen.

Uskutečněte své myšlenky
V hlavě můžete mít spoustu skvělých nápadů,

když ale neuděláte nic pro jejich uskutečnění,

neprojeví se, nepřinesou žádné výsledky ani odměny.

Chcete-li dělat vše co nejlépe, buďte akční.

Važte si sami sebe
Važte si toho, kým jste.

Jděte za svými sny.

Jednat znamená žít

naplno a být při tom sám sebou.

Chopte se života a radujte se z něj
Jste naživu � tak vezměte život

do svých rukou a radujte se z něj.

Narodili jste se s právem na štěstí,

na lásku a na to svou lásku sdílet.

Sebrat odvahu a radovat se ze života,

zkrátka být � to je to jediné, na čem záleží.


Neberte si nic osobně

Zanechte sebeposuzování
Dokonce ani vaše vlastní názory

o sobě samých nemusí být nutně pravdivé.

Zdaleka ne vše, co zaslechnete ve

vlastním nitru, je třeba brát osobně.

Chopte se své svobody
Když si nebudete brát nic osobně,

získáte obrovskou svobodu.

Nebudou na vás platit ani ta

nejmocnější zaklínadla.

Budete-li žít beze strachu,

budete-li milovat, život vás bude těšit.

Změňte svůj život
Když odmítnete brát si věci osobně,

vyhnete se mnoha životním zmatkům.

Pocity hněvu, žárlivosti,

a dokonce i smutek jednoduše zmizí,

jakmile si přestanete věci vztahovat na sebe.

Vaše pravda je platná pouze pro vás
Vaše vlastní názory a hlediska

odrážejí vaše vlastní dohody a jsou

platné jen pro vás.

Vaše pravda je pravdou pro

vás a pro nikoho jiného.

Vzdejte se vlastní důležitosti
Ten, kdo lpí na důležitosti vlastní osoby

nebo si vztahuje věci na sebe,

projevuje nejvyšší stupeň sobectví,

protože vlastně počítá s tím,

že se vše točí kolem něj.

Každý žije ve svém vlastním snu
Každý z nás žije ve svém vlastním snu,

ve své vlastní mysli.

Každý z nás se nachází v

úplně jiném světe než ostatní.

Naučte se odolávat jedu
Ať si vás pomlouvá třeba celý svět,

neberte si nic osobně,

a odoláte. Schopnost zůstat

imunní i hluboko v pekle jedovatých

pomluv � to je dar druhé dohody.

Milujte a ctěte sami sebe
Nikdy nejste zodpovědni za činy druhých lidí,

odpovídáte však sami za sebe.

Když od vás odejde člověk,

který s vámi nejedná s láskou a úctou,

je to tak dobře.

Chvíli se tím možná budete trápit,

ale nakonec se vaše srdce uzdraví.

Vnímejte lidi takové, jací jsou
Budete-li ostatní vnímat takové,

jací jsou, a nebudete vztahovační,

nic z toho, co řeknou nebo udělají,

vás nezraní. I kdyby vám lhali,

nic se neděje. Lžou, protože se bojí,

abyste nezjistili, že jsou nedokonalí.

Vzepřete se jedovatým emocím
Berete-li si věci osobně,

stáváte se snadnou kořistí dravců.

Nachytají vás na jednu malou

poznámku a pak už vás napouštějí jedem,

jak se jim zachce. Vzepřete se jedu!

Nevšímejte si názorů ostatních
Ať už si lidé myslí cokoli,

cokoli dělají nebo říkají,

neberte si to osobně.

Názory druhých odpovídají tomu,

čemu tito lidé věří, a proto t si o vás myslí cokoli,

ve skutečnosti se vás to netýká.

Vždy to vypovídá jen a jen o nich.

Buďte odolní vůči názorům ostatních
Do všeho, co druzí lidé říkají,

promítají svou vlastní skutečnost,

svůj vlastní sen.

Zachováte-li si odolnost vůči

názorům a jednání ostatních,

vyhnete se zbytečnému utrpení.


Nevytvářejte si žádné domněnky

Buďte sami sebou
Snad vůbec nejčastějším lidským

předsudkem je domněnka,

že ostatní chápou život stejně jako vy.

Předpokládáte, že druzí uvažují jako vy,

cítí totéž co vy, soudí stejně jako vy,

chybují stejně jako vy.

Bojíte se být sami sebou,

protože se domníváte,

že vás ostatní budou soudit, smát se vám,

zneužívat vás a obviňovat,

tak jako to děláte vy sami.

Vyjadřujte se otevřeně a upřímně
Když se budete vyjadřovat otevřeně a upřímně,

nebudete si muset vytvářet žádné domněnky.

A až si jednoho dne přestanete vytvářet domněnky,

vaše komunikace se projasní a očistí a

vaše slovo bude bezúhonné.

Rozlišujte, co je pravda
Jakmile si vytvoříte nějakou domněnku,

jste přesvědčeni o její pravdivosti.

Něco tedy předpokládáte,

díky tomu dojde k nedorozumění,

vy si vše vztáhnete na sebe a vaše

slova se stanou nositeli jedovatých emocí.

Nepomlouvejte
Vytvářet si domněnky znamená říkat si o

utrpení, neboť domněnky se obvykle

neobejdou bez pomluv.

Něco předpokládáte a jste přesvědčeni o tom,

že máte pravdu.

Své předpoklady chcete uhájit,

a tak jste nuceni osočit ostatní z omylu.

Naučte se klást otázky
Vždy je lépe se ptát nežli si vytvářet domněnky.

Seberte odvahu a ptejte se tak dlouho,

dokud se vám věci co nejvíce neujasní.

Jakmile na svou otázku dostanete odpověď,

nebudete si už muset vytvářet žádné domněnky,

protože budete znát pravdu.


Pryč s domněnkami
V každém vztahu si můžete utvořit domněnku,

že druhá strana ví, co si myslíte,

a že tudíž není třeba vyslovovat svá přání.

Domníváte se, že druhá strana udělá to,

co sami chcete, protože vás přece dobře zná.

Jenomže jakmile to druhá strana neudělá,

cítíte se být ublíženi a myslíte si:

Jak mi to jen mohli udělat?

Měli přece vědět, že ...

Nechte život, ať se změní
Jakmile si přestanete vytvářet domněnky,

nebudete hřešit slovem a docela se vám změní život.

Budete mít pocit, že se kolem vás dějí zázraky.

Vše, co budete potřebovat,

se k vám dostane bez obtíží,

neboť duch vámi bude moci volně plynout.

Dejte vale smutku a dramatům
Všechen smutek a drama,

které jste doposud prožili,

pramenily z vašich domněnek a z vaší vztahovačnosti.

Na těchto principech je založen celý svět,

ve kterém jedni ovládají druhé.

Zamyslete se nad tím.

Řekněte si o to, co byste chtěli
Seberte odvahu a řekněte si o to,

co byste chtěli.

Druzí mají právo vám vyhovět,

nebo vás odmítnout,

zrovna tak jako vy máte právo o něco požádat.

Obdobně mají také všichni ostatní

právo požádat vás o to,

co by chtěli oni, a vy máte právo jim vyhovět,

nebo je odmítnout.

Zbavte se nutkání měnit druhé lidi
Pravá láska přijímá druhé lidi takové,

jací jsou, aniž by se je snažila měnit.

Jestliže se druhou osobu pokoušíte změnit,

znamená to, že se vám ve skutečnosti nezamlouvá.

Je snazší najít si takového člověka,

který už odpovídá vašim představám,

nežli se pokoušet někoho změnit.

Komunikujte jasně
Komunikujte s druhými lidmi co možná nejjasněji.

Vyhnete se nedorozumění,

smutku a zbytečným dramatům.

Kdybychom spolu všichni navzájem komunikovali,

aniž bychom hřešili slovem,

lidské vztahy by se zcela změnily.

Zmizely by války, násilí, nedorozumění.

Uvědomte si domněnky skryté v podvědomí
Domněnky vznikají většinou

rychle a nevědomky.

Děje se tak v souladu s dohodami,

které řídí vaši komunikaci.

Usnesli jste se, že není bezpečné klást otázky,

a že lidé, kteří vás mají rádi,

by měli vědět, co chcete nebo co cítíte.

 

image001.gif (12,2 kB)